Formació del Delta. Cartografia

Una de les dificultats per conèixer com va anar formant-se el Delta a traves dels segles és la no disposar de línies de nivell de menys de 5 m, degut a que el pendent del Delta és d’un 1 per 1000, amb una altitud màxima de 10 m, les corbes de nivell de 5 metres no tenen prou detall per a aquest estudi.
Per aquest motiu vaig procedir a dibuixar les corbes de nivell d’un metre, partint de les dades del Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) d’escala 1:5000, amb corbes de nivell cada 5 m d’altitud, però que dóna punts concrets, amb una precisió d’un dm.
Per eliminar l’efecte produït pels rebliments artificials, a causa de la urbanització del territori i gràcies a la col·laboració de la Comunitat d’Usuaris del Llobregat CUADLL he pogut disposar d’uns 500 sondejos fets al Delta del Llobregat, amb les seves columnes estratigràfiques que ens han permès corretgí les actuals corbes de nivell.