06 nov. 2008

Declaració Programàtica

Publicat en 10:04 sota Textos bàsics

Les CONFERÈNCIES DEMOCRÀTIQUES DE CATALUNYA (en endavant  les Conferències) són uns grups de ciutadans organitzats de forma confederal, que subscriuen íntegrament la Declaració Ideològica i es regeixen per la present

 DECLARACIÓ PROGRAMÀTICA

 1.- Finalitat de les Conferències

1.1.- La finalitat de les Conferències és ajudar a aconseguir per a Catalunya un Estat independent dins de la Unió Europea, en el qual els valors que han fet gran  Catalunya siguin assumits de forma natural per la majoria de la societat.

1.2.- Les finalitats de les Conferències no es poden aconseguir per altra via que la de l’exercici democràtic de la política, i per tant les Conferències s’imposen la tasca de treballar per influir en les forces polítiques de Catalunya, per tal que contribueixin a l’obtenció de les finalitats esmentades.

1.3.- Les Conferències s’imposen la tasca de fer arribar a tots els habitants de Catalunya la informació que necessiten per tal que arribin per ells mateixos a la conclusió que és per a nosaltres inevitable: que la independència és avui l’única via possible per garantir l’existència de Catalunya com a nació i la prosperitat dels qui hi viuen. Per això, treballaran fent divulgació, i generant i difonent documentació en aquest sentit.

1.4.- La documentació divulgativa i argumentativa que es generi al si de les Conferències serà sempre de lliure difusió, sense altra condició que citar-ne la procedència.

 2.- Funcionament de les Conferències

2.1.- La creació de noves Conferències és lliure, sense altra condició que acceptar la Declaració Ideològica i la Declaració Programàtica vigents en cada moment. Les Conferències que es creïn adoptaran un nom que les identifiqui, i hi haurà un registre central de les Conferències existents en cada moment.

2.2.- Sigui quin sigui el règim intern de què es doti cada Conferència, el seu òrgan suprem ha de ser l’Assemblea, formada per totes les persones que hi estiguin adscrites i no hagin estat sancionades, amb plena igualtat de drets i deures. Les persones adscrites a una Conferència podran assistir a l’Assemblea personalment o mitjançant delegació en una altra persona amb dret a assistir-hi.

2.3.- Les Conferències s’organitzaran lliurement, sota el principi confederal, en Conferències de segon grau definides geogràficament o per sectors o temes d’interès comú. Una mateixa Conferència pot pertànyer a tantes Conferències de segon grau com lliurement decideixi.

2.4.- Existirà una única Conferència de tercer grau, anomenada Conferència Democràtica de Catalunya, que és la Confederació que engloba a totes les altres.

2.5.- Les Conferències de segon i tercer grau han de tenir també un règim intern d’acord amb els principis de totes les Conferències, i en particular han de complir les condicions indicades a 2.2.

2.6.- La modificació de la Declaració Ideològica o de la Declaració Programàtica són competència exclusiva de la Conferència Nacional.

2.7.- L’Assemblea de les Conferències de segon i tercer grau estarà formada per totes les persones adscrites a qualsevol de les Conferències que hi siguin confederades, amb la limitació que una mateixa persona hi disposarà d’un sol vot, amb independència de a quantes Conferències estigui adscrita.

2.8.- Només les Conferències de primer grau poden fixar quotes o derrames obligatòries a les persones adscrites. El finançament de les Conferències de segon i tercer grau es farà mitjançant les aportacions de les Conferències de primer grau, sens perjudici dels ingressos que pugin obtenir legítimament per altres camins.

 3.- Relació amb els partits polítics i altres entitats

3.1.- Les Conferències reconeixen que les seves finalitats no es podran obtenir sense la col·laboració de moltes altres Entitats del país, i en especial dels partits polítics. És per això que s’imposen la tasca prioritària de difondre el seu ideari i els seus objectius entre el nombre més gran possible dels ciutadans de Catalunya, no només directament sinó també a través de tota mena d’entitats que existeixin i tinguin objectius no contradictoris amb els de les Conferències.

3.2.- En particular, les Conferències s’imposen la tasca d’agrupar i organitzar grups de  ciutadans capaços de forçar els partits polítics a actuar en la direcció marcada per la Declaració Ideològica. En aquest sentit, la tasca de relació amb els òrgans centrals dels partits correspon als delegats elegits per la Conferència de Catalunya, però totes elles tenen llibertat per actuar en l’àmbit territorial o sectorial que els sigui més proper.

3.3.- Les Conferències creuen que en aquests moments l’eina política amb més possibilitats de futur de què disposa Catalunya per treballar en la direcció que es proposen és Reagrupament Independentista, i per tant s’imposen la tasca de cercar-hi la mútua col·laboració. (punt modificat a 27 de setembre del 2009)

3.4.- No obstant el que s’estableix en el punt anterior, les Conferències manifesten la seva voluntat d’establir relacions amb tots els partits polítics que actuen a Catalunya, en la mesura que els respectius idearis no resultin contradictoris.

3.5.- Coherentment amb el que s’ha expressat als punts anteriors, les Conferències  treballaran per la unitat d’acció dels partits polítics de Catalunya en tot allò que sigui possible i en particular en la defensa i l’exercici efectiu del dret d’autodeterminació de Catalunya.

   

Barcelona, a 27 de Setembre del 2009

  

No hi ha resposta

Els comentaris estan tancats actualment.